ZorgMO

Probleemstelling: Islamitische gezinnen voeren niet tijdig het gesprek om hun ouderenzorg vooruit te plannen, omdat er een gebrek is aan 1. Communicatieve vaardigheden om diepgang te bereiken in dat gesprek en 2. omdat kennis over het bestaande zorgaanbod mist.

Contact: zorgmo@moslimdenktank.nl

De onzichtbare moslimouderen (DOMO)

Probleemstelling: “Islamitische ouderen hebben specifieke zorgbehoeften. Dit hangt deels samen met het feit dat zij vaak een migratieachtergrond hebben en er daarom sprake is van een taalbarrière, maar ook omdat de morele referentiekaders van de ouderen regelmatig afwijken van die van de zorgverleners. Daarnaast zijn de zorgverleners vaak niet goed op de hoogte van religie gerelateerde behoeften van ouderen”

Contact: domo@moslimdenktank.nl

Mentale Zorg voor Moslims

Probleemstelling: Binnen de moslimgemeenschap heerst er hedendaags nog een taboe op het bespreekbaar maken van mentale klachten en inschakelen van mentale zorg

Contact: mzm@moslimdenktank.nl

Naas Zorg

Probleemstelling: het huidige mentale zorgaanbod vindt te weinig aansluiting bij de belevingswereld en behoeftes van cliënten met een islamitische, culturele achtergrond. 

Contact: naas_zorg@moslimdenktank.nl