ANBI

Doneren aan de Nederlandse Moslimdenktank is mogelijk op het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL16 RABO 0351 7338 92

T.n.v. Stichting Nederlandse Moslimdenktank

Naam Instelling

Stichting Nederlandse Moslimdenktank

RSIN/Fiscaal-nummer

859650613

Contact Gegevens

Stichting Nederlandse Moslimdenktank
www.moslimdenktank.nl
info@moslimdenktank.nl
KVK-nummer: 73749036

Missie

Wij streven naar een vooruitstrevende islamitische gemeenschap in Nederland die met behoud van identiteit haar rechten kan realiseren. Dit willen wij bereiken door uitdagingen van de islamitische gemeenschap aan te pakken door belanghebbenden te mobiliseren en te verbinden.

Doelstelling

Om onze missie te realiseren organiseren wij jaarlijks een innovatielab rond een thema dat voor de moslimgemeenschap in Nederland van belang is. Over dit thema leggen wij een dossier aan, waarin we informatie verzamelen over de stand van zaken en het probleem formuleren dat we in het innovatielab beogen op te lossen. Tijdens verschillende workshops worden vakinhoudelijke experts over het thema bijeengebracht met betrokken young professionals en studenten. Onder begeleiding van professionele facilitators zal in teams worden gewerkt aan oplossingen die rekening houden met alle facetten van het probleem.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. B. Taouil
Secretaris: dhr. F. El Osrouti
Penningmeester: dhr. R. Dinmohamed
Algemeen bestuurslid: dhr. R Arbib
Algemeen bestuurslid: mw. Y. El Damanhoury
Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Nederlandse Moslimdenktank. Het stichtingsbestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar.

Beloningsbeleid

Bestuursleden: Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers

Vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen al onze vrijwilligers er steevast voor om van deze vergoeding af te zien.

Beleidsplan

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

Missie/Visie
Doelstelling
Strategie
Activiteiten
Bestuur
Financiën

Download ons beleidsplan

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt er een financiële verantwoording gepubliceerd over het afgelopen boekjaar.

Financiële Jaarverantwoording 2023

Financiële Jaarverantwoording 2022

Financiële Jaarverantwoording 2021

Financiële Jaarverantwoording 2020

Financiële Jaarverantwoording 2019