Curriculum & leerdoelen

Een holistisch curriculum met een gestandaardiseerd toetsingskader voor het moskeeonderwijs in Nederland ontbreekt op dit moment. Veelal worden verschillende lesmethoden door elkaar gebruikt zonder zicht op overkoepelende leerdoelen. Dit zorgt ervoor dat het rendement van moskeeonderwijs slecht meetbaar en onderling vergelijkbaar is. Onderlinge samenwerking en mobiliteit van docenten en leerlingen is om dezelfde redenen ingewikkeld.

Vaardigheden docenten

Docentschap in het informele islamitische onderwijs in moskeeën en islamitische instellingen is een vrijwillige of parttime aangelegenheid. Het aantrekken van gekwalificeerde docenten is bij vele moskeeën een uitdaging. Een deel van de docenten staat voor de klas zonder een passende vooropleiding en er is weinig tot geen bijscholing. Dit zorgt voor uitdagingen op het vlak van vakinhoudelijke kennis als ook op gebied van pedagogische en didactische vaardigheden.

 

Leerervaring leerlingen

Naast het reguliere (basis)onderwijs, gaan kinderen veelal in het weekend naar de moskee of stichting voor islamitische les. Echter is het verschil in onderwijsvormen tussen het reguliere onderwijs en moskeeonderwijs nog groot. Daarnaast moet het onderwijs s ‘weekends concurreren met nevenactiviteiten zoals sport en andere hobby’s. Dit heeft effect op de motivatie en enthousiasme onder leerlingen. Hierdoor worden de lessen niet altijd als plezierig ervaren resulterend in lage resultaten en hoog verzuim.

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders in onderwijs heeft een positief effect op de leerprestaties van leerlingen. Echter is het zo dat vele moskeeën kampen met lage ouderbetrokkenheid. Ouders zijn weinig tot niet betrokken bij de organisatie van het onderwijs. Maar ook vanuit huis is de betrokkenheid laag waardoor leerlingen thuis niet de nodige tijd besteden aan huiswerk en lesvoorbereiding.

Organisatie

 

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van het informele islamitische onderwijs in moskeeën en stichtingen rust op bestuur- en commissieleden die dit op vrijwillige basis uitvoeren. De beperkte capaciteiten in termen van tijd, competenties en middelen vermindert de mogelijkheid tot vernieuwing en professionalisering. De verloop van vrijwilligers is bovendien een obstakel voor continuïteit. Dit gecombineerd met het gebrek aan samenwerking tussen moskeeën zorgt ervoor dat het wiel telkens opnieuw uitgevonden moet worden.